پهنه بندي مناطق مستعد ايجاد خدمات اقامتي در كلانشهر مشهد

پهنه بندي مناطق مستعد ايجاد خدمات اقامتي در كلانشهر مشهد

پهنه بندي مناطق مستعد ايجاد خدمات اقامتي در كلانشهر مشهد

(AHP (با استفاده از مدل

مهدي سقايي: استاديار جغرافيا و برنامهريزي روستايي، دانشگاه حكيم جرجاني گرگان ، گرگان ، ايران *

 

عليرضا خواجه شاهكوهي : استاديار جغرافيا و برنامهريزي روستايي، دانشگاه گلستان، گرگان، ايران

زهره جوانبخت قهفرخي : كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد ، ايران

 

 

چكيده

گسترش گردشگري مذهبي و سفرهاي زيارتي در جهان و در اديان مختلف، جايگاه مقاصد اينگونه ازگردشگري را افزايش داده و به تبع بر مسائل و مشكلات آنها در برآورد خدمات اقامتي مورد نياز گردشگران وزائران افزوده است. شهر مشهد نيز به عنوان يكي از مقاصد گردشگري مذهبي و زيارت در اين مجموعه قرارميگيرد. تراكم مراكز اقامتي و اسكان زائران و گردشگران در مناطق پيراموني حرم مطهر امام رضا (ع) سبب شكلگيري يكسري از مشكلات كالبدي، اجتماعي  فرهنگي و زيست محيطي گرديده كه با توجه به نرخ رشد در حال افزايش تعداد زائران و گردشگران اين كلانشهر در سالهاي آتي ضروت اخذ سياستهاي بازساختي را به AHP در پخشايش مراكز اقامتي در سطح اين شهر شكل داده است. از اين رو، مقاله حاضر بر مبن اي مدل تعيين پهنههاي داراي قابليت ايجاد خدمات اقامتي در چارچوب شاخصهاي همچون دسترسي، ريزدانگي و درشتدانگي، معابر، سازگاري و... پرداخته است. نتايج بهدست آمده نشان ميدهد كه وضعيت كاملا مطلوب سطح شهر است كه بيشتر در محور سمت توسعه شهر مشهد و محدوده شمال غرب اين شهر قرار دارد. اين امردر واقع با آنچه كه در وضعيت موجود طرح هاي فرداست در زمينه طرح جامع و طرح توسعه و عمران كلانشهر مشهد مشاهده ميشود داراي قابليت همپوشي بوده به گونه اي كه توسعه شهري و فضاهاي لازم سمت توسعه شهر مهيا بوده و علاوه بر آن شعاعهاي دسترسي با توجه به حجم بالاي مراكز اقامتي در محدوده منطقه ثامن تراكم بالايي را دارا بوده و از نظر وجود مكان هاي داراي قابليت داراي محدوديت است.

-1 مقدمه

-1-1 طرح مسأله

سفرهاي زيارتي از دير باز مورد توجه انسان ها بوده و در اديان مختلف جايگاه با اهمتي را به خود اختصاص داده است. با اين وجود همگام با روند مدرنيزاسيون در سراسر جهان، سفرهاي مذهبي نيز دستخوش تغيير و تحول گرديده اند به گونه اي كه امروز سفرهاي مذهبي ، گونه سفر چند انگيزه اي محسوب شده كه زيارت با توجه به ضرورت در اولويت قرار داشته و ديگر انگيزه هاي پيراموني همچون سياحت و خريد به عنوان انگيزه هاي مكمل مدنظر قرار مي گيرند. در اين زمينه زيارت و گردشگري بيش از هميشه به هم تنيده می شوند .به تبع پذيراي از اين زائران و گردشگران تحت عنوان خدمات مهمان نوازي، شامل مجموعه اي از تشكيلات و تسهيلات ميشود كه يكي از بخشهاي مهم سفرهاي زيارتي را د ر مقاصد مذهبي تشكيل ميدهند و زائر گردشگر به هركجا كه برود نياز به محلي براي خواب و استراحت وغذا دارد. در واقع فراتر از جنبه معنوي و ابعاد روحاني زيارت و سفر زيارتي، زائر در طول سفر زيارتي خود احتياج به يكسري خدمات داشته كه با استفاده از اين خدمات ، احتياجات خود را برآورده ساخته و فارغ از مسائل و مشكلات ناشي از عدم برآورد اين احتياجات به زيارت و امر معنوي ناشي از آن بپردازد. احتياجات يك زائر در طول يك سفر زيارتي در مقاصد شهري بر اجزاي مختلفي استوار است كه اهم آنها را ميتوان در سه دسته اسكان (خدمات اقامتي)، تغذيه (خدمات پذيرايي)، رفاه (خدمات جانبي همچون خدمات درماني، خدمات تجاري، خدمات تفريحي براي گذران اوات فراغت باقي مانده از زمانهاي زيارت و ...) تقسيم بندي نمود. كمبود و كاستي در هر يك از اين سه دسته احتياجات زائر، سبب مي گردد كه دل مشغولي و مشكلات زائر را از پرداختن كامل به امر زيارت و سودمندي معنوي و روحاني آن بازدارد. در اين خدمات اقامتي و اسكان در اولويت اول خدمات مورد نياز زائران و گردشگران در مقاصد سفرهاي زيارتي قرار دارد.

از جمله مقاصد زيارتي و گردشگري مذهبي كشور شهر مقدس مشهد است كه به دليل وجود مرقد مطهر امام رضا (ع) امام هشتم، به عنوان پايتخت معنوي كشور، شهر نمونه بين المللي زيارتي، سالانه بيش از 20 ميليون از زائرين و گردشگران داخلي و : خارجي را در خود جاي مي دهد (سقايي،  1390 54 ). در اولويت بندي احتياجات و يا به عبارت ديگر،خدمات مورد نياز زائر ان و گردشگران ورودي به شهر مشهد، خدمات اقامتي و اسكان را ميتوان داراي اهميت فراوان دانست. به گونه اي كه فكر اسكان واينكه زائر به اين امر ميانديشيد كه در طول اقامت براي زيارت در مقاصد مذهبي چگونه بتواند زمينه اسكان خود و يا خانواده را مهيا كند؟ يكي از دغددغه هاي اصلي اكثريت زائراني و گردشگراني است كه به مشهد سفر مي كنند (اكبري، 1389 و آمايش طوس 1387 و حائري زاده، 1387 و سلطاني، 1389 و سقايي، 1390 ). برآورد خدمات اقامتي و اسكان زائر به عنوان دغدغه اول زائران در كلانشهر مشهد سبب گرديده كه اقامتگاههاي عمومي فر اواني در اين كلانشهر احداث و مورد بهره برداري قرار گيرد، به گونهاي كه حدود93/14 درصد اقامتگاههاي عمومي رسمي كشور در اين كلانشهر واقع است (مافي و سقايي، 1388 ). در برابر اين رقم از اقامتگاه هاي رسمي جهت اقامت و اسكان گردشگران و زائران در كلانشهر مشهد، تعداد بسيار زيادتري از اقامتگاههاي غير رسمي (همچون حسينيه ها، منازل شخصي، زائرسراها ، مدارس و ...) جهت اقامت و اسكان زائران وجود دارد.

با عنايت به زيارتي بودن شهر مشهد و واقع شدن حرم مطهر امام رضا (ع) در مركز آن (هسته قديمي مشهد) و علاقهمندي فراوان نسبت به اسكان در واحدهاي اقامتي نزديك به حرم، شاهد تمركز و تراكم واحدهاي اقامتي (هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذير و خانه هاي استيجاري) در پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) ميباشيم و اين امر در حالي قابل توجه است كه روند ورود زائران به كلانشهر مشهد هم رو به افزايش بوده و بنا بر پيش بيني هاي انجام گرفته، تعداد زائران در افق 5 ساله در سال 1395 به : حدود 27 ميليون نفر خواهد رسيد (سقايي، 1390 15 ) و علاوه بر آن سند چشم انداز استان ورود چهل ميليون زائر و گردشگر را در سال 1404 به عنوان هدف توسعه زيارت و گردشگري برشمرده است.

اين مسائل ضروري مي سازد در جهت توسعه پايدار زيارت و بهينه سازي روند اقامت و اسكان گردشگران و زائران، در جهت جلوگيري از ازدحام بيش از اندازه ظرفيت منطقه پيرامون حرم در شهر مشهد، سياست مدنظر در راستاي بازساخت اين امر براي بهينه سازي جريان زائر پذيري سياست توزيع مجدد و پخشايش زائران در سطح شهر مدنظر قرار گيرد. بدين منظر شناخت محدودههاي مناسب جهت ايجاد و احداث خدمات اقامتي و اسكان زائران و گردشگران ورودي به شهر مشهد داراي اهميت بنيادين است، تا از اين طريق با شناسايي دو سويه گردشگر و زائر در تعامل با اقامت و اسكان، راهكارهاي افزايش رضايت از تجربه زيارت براي گردشگران و زائران حرم امام رضا (ع) فراهم آيد در چارچوب اين سياست اخذ راهكارهاي اجراي پيرامون شناسايي و آماده سازي قابليت ها براي جهت دهي به جريان زائرپذيري از اهميت اساسي برخوردار است كه در قسمت انطباق با وضع موجود بايد مورد بررسي قرار گيرد و رويكرد برنامه ريزي آن نيز در قالب مكانيابي مورد آزمون قرار گيرد.

-2-1 اهميت و ضرورت تحقيق

محل اقامت يكي از نيازهاي ضروري زائران است كه شناسايي كم وكيف اين نياز براي برنامه ريزان شهري ضروري است. هدف از اجراي اين تحقيق شناخت نيازهاي سكونتي زائران و گردشگران شهر مشهد است.مطمئنا بي اطلاعي از نيازهاي زائران ، زمينه ناكارآمدي جامعه ميزبان در ارائه كالاها و خدمات مناسب به زائران و در نتيجه عدم جذب زائر را فراهم مي كند.

در اين بين چه بسيار برنامه ها و طرحهاي پيشنهادي كه در مرحله اجرا با مشكلات عديده اي مواجه ميشوند كه ناشي از عدم بررسي تحقق پذيري و تطابق با وضعيت موجود و توانمنديهاي اجرايي آن بوده است. هر اندازه طرح ها مبتني بر واقعيت (شناخت زائر به لحاظ اجتماعي – اقتصادي و هدف) و متناسب با توان اجرايي مديران حوزه گردشگري و اسكان زائران باشد, موفقيت آنها بيشتر تضمين مي شود. يكي از اهداف مهم تمامي دستگاههاي دولتي و غيردولتي شهر مشهد افزايش ضريب ماندگاري زائران و گردشگران در اين شهر است. اين مهم جز از طريق رفع نيازهاي اصلي و مهم زائران و گردشگران و افزايش رضايت آنها امكان پذير نيست. مديران گردشگري مي توانند با اطلاع از خواسته ها و نيازهاي زائران و گردشگران و عوامل منع و ترغيب كننده آن و همچنين با آگاهي از الگوهاي سفر زائران و گردشگران در عرصه عمل، به همنوايي و انطباق منابع موجود با نيازها و خواسته هاي آنها بپردازد و از اين راه علاوه بر جلب رضايت زائران و تامين امكانات و انتظارات مورد تقاضاي آنها، براي صرف هزينه ها ي مربوطه جهت مند و آگاهانه حركت نمايد. بنابراين، مطالعه و برنامه ريزي براي ارائه خدمات بهينه به زائران رسالت ملي و مذهبي مسؤولا ن شهر مشهد است. موفقيت مشهد به عنوان مقصد زيارت و كانون توسعه استان و به طور كلي كانون توسعه سيستم زيارت در كشور، در جذب زائر، مستلزم شناخت هر چه بيشتر زائران و نيازهاي آنها از يك طرف و سازماندهي نيروي انساني و سرمايههاي خود براي ارائه كالا و خدمات لازم به زائران از طرف ديگر است. شناخت نيازهاي زائران همواره از اهميت خاصي برخوردار است و بي اطلاعي از آنها زمينه ناكارآمدي جامعه ميزبان در ارائه كالا و خدمات مناسب به زائران و در نتيجه جذب گسترده تر و بهتر زائر را فراهم م يكند. يكياز مهترين خدمات ورد نياز خدمات اقامتي است كه برآورد اين نياز براي زائران از اهميتي بنيادين در توسعه و بهينه سازي زيارت و گردشگري در شهر مشهد دارد. مكان يابي خدمات اقامتي در اين كلانشهر ميتواند پهنه ها ي مورد نياز خدمات اقامتي را در افق آينده مشخص سازد تا از طريق برنام هريزي فرايند برآورد نيازهاي زائران و گردشگران با افزايش تعداد آنها فراهم آيد.

-3-1 اهداف تحقيق

هدف اصلي از انجام اين پژوهش، مطالعه وضع موجود و شناخت ظرفيتها و ارائه مكانيابي در رابطه با خدمات اقامتي و اسكان زائر با در نظر گرفتن شاخصهاي مرتبط، جهت تعيين قابليتهاي مكاني توسعه خدمات اقامتي و اسكان در چارچوب كلانشهر مشهد مقدس است، كه اين امر مي تواند بستر سرمايهگذاريهاي آينده از سوي بخش هاي عمومي و خصوصي، در توسعه خدمات مهمان نوازي در كلانشهر مشهد را فراهم نمايد.

-4-1 پيشينه تحقيق

در زمينه برنامهريزي اقامتگاهي گردشگري شهري براي شهرهاي زيارتي و تاريخي تعدادي مطالعات در سطح كشور انجام گرفته است كه در اينجا به خلاصه نتايج برخي از موضوعات مرتبط اشاره ميشود.

موحد ( 1387 ) در مقاله خود با عنوان "توزيع فضايي مراكز اقامتگاهي در شهرهاي تاريخي؛ مطالعه موردي شهر اصفهان" توزيع فضايي مراكز اقامتگاهي گردشگري شهري را با تأكيد بر شهرهاي تاريخي براساس مدلهاي آشورث، تنبريگ و گتز مورد آزمون قرارداد كه نتايج بيانگر آنست كه؛ جاذبه هاي شهري و تأسيسات اقامتي و تجاري، محدوده مركزي و بخش تاريخي شهر را شكل داده و سبب اهميت گردشگري شهر شده اند. همچنين مكان يابي هتل ها بر اساس محور خيابانهاي تاريخي (از جمله چهارباغ) شكل گرفته كه اين وضعيت برخلاف نظر وال، دوديكا و هاچينسون و آشورث و تنبريگ است. همچنين زنگي آبادي و ابوالحسني ( 1384 ) در مقاله اي تحت عنوان "تحليل فضايي و سطح بندي و برنامه ريزي مراكز اقامتي با استفاده از شاخص توسعه گردشگري تمامي خدمات اقامتي را براساس شاخص "(TDI) مذكور سطح بندي و اولويت بندي نموده و در اين راستا راهكارهايي را ارائه ميدهند.

مافي و سقايي ( 1389 ) در مقاله اي تحت عنوان "نگاهي به اقتصاد گردشگري در كلانشهرها مطالعه موردي كلانشهر مشهد" به جايگاه خدمات اقامتي در اقتصاد گردشگري پرداخته، كه در اين رابطه خدمات اقامتي 52/23 درصد از هزينه هاي گردشگران را در اين كلانشهر به خود اختصاص داده است. همچنين سقايي و همكاران ( 1391 ) در مقاله اي تحت "عنوان متن فضايي زيارت امام رضا (ع)" به بررسي توليد متن فضايي حاصل از زيارت در كلانشهر مشهد پرداخته و ضمن تشريح شهر، به گونه شناسي زيارت و خدمات اقامتي مرتبط با آن پرداخته شد.

وارثي و همكاران ( 1390 ) در مقالهاي با عنوان "تحليلي بر زيرساختهاي گردشگري شهر اصفهان  در چارچوب مدل SWOT به بررسي زير ساخت هاي گردشگري شهر اصفهان(با تأكيد بر هتلها) پرداخته و نتايج به دست آمده نشان دهنده آنست كه؛ نبود هتلها و مسافرخانه ها براي گروههاي كم درآمد و عدم وجود اتاقهاي خالي در برخي از ايام سال به عنوان تهديدهاي صنعت هتلداري در اين شهر محسوب ميشوند. بررسي فرضيه هاي تحقيق نيز نشان ميدهد، بين خدمات ارائه شده از طرف هتلهاي شهر اصفهان و امكان سكونت مجدد در اين هتلها و بين امكانات و خدمات گردشگري شهر اصفهان با سفرهاي مجدد گردشگران به اين شهر رابطة معناداري وجود دارد.

-5-1 سؤالات و فرضيه هاي تحقيق

با توجه به طرح مسأله در پژوهش حاضر، به تبع اين سؤال اساسي مطرح است كه؛ چه شاخصهايي را ميتوان در مكانيابي خدمات اقامتي شهر مشهد با توجه به جريان زيارت و گردشگري مدنظر قرار داد؟و پهنه هاي مطلوب ايجاد خدمات اقامتي در كالانشهر مشهد در افق آينده كدامند؟

-6-1 روش تحقيق

روش تحقيق حاضر توصيفي– تحليلي است و بر اساس مطالعات اسنادي و كتابخانه ايي، بازديدهاي ميداني و مراجعه به ادارات و ارگانهاي مربوطه انجام گرفته است. معيارهاي مورد استفاده اساس ضوابط مكانيابي و پهنه بندي انجام گرفته است. با توجه به اينكه فرايند پهنه بندي و مكان يابي يك موضوع تصميم گيري چند شاخصه بوده و با استفاده ازمدل رستري قابل نجام است، ميبايست در انتخاب نرم افزار به اين نكته توجه شود كه علاوه بر مدل وكتوري، مدل رستري را نيز پشتيباني كند و علاوه بر اين موارد، قابليت استفاده از قواعد تصميم گيري چند صفته را نيز داشته باشد.

در اين راستا به منظور تعيين وز ن هر معيار، از استفاده EXPERT Choice و نرم افزار AHP روش گرديده است و براي مقايسه هاي زوجي، معيارها جهت آماده سازي لايه ها براي تجزيه و تحليل هاي انجام SPATIAL Analyst و ابزار GIS فضايي در گرفته است. در نهايت پس از تحليل لايه هاي وزن دار بدست آمده از عمليات مذكور، مناطق اولويت دار براي استقرار خدمات اقامتي زائران و گردشگران شناسايي شدند.

بطوركلي، انجام فرايند پهنه بندي و مكانيابي در اين مقاله داراي شش مرحله اصلي است : 1) تعيين  هدف 2) انتخاب معيارهاي مؤثر بر تصميم گيري 3) ارزيابي معيارها و تعيين وزن هر معيار 4) تلفيق لايه هاي اطلاعاتي مربوط به معيارها با استفاده از نرم 5) تعيين گزينه هاي پيشنهادي 6) نظر ARC GIS افزار كارشناسي و انتخاب تصميم بهينه. مدل مورد استفاده در مكانيابي پهنه هاي مستعد اسكان و اقامت زائر در شكل ( 1) بيان شده است. با توجه به استفاده از براي تلفيق لايه ها، از روش وزني AHP تصميمگيري استفاده گرديد.

-7-1 معرفي متغيرها و شاخصها

بطوركلي مهمترين معيارها در مكانيابي فضاهاي مطلوب اسكان و اقامت زائرين شهر مشهد را ميتوان عوامل انسان ساخت و طبيعي دسته بندي كرد. بعد از تعيين شاخص هاي اصلي در هر كدام از عوامل انسان ساخت و طبيعي مؤثر در مكانيابي نقاط مطلوب اسكان توسط كارشناسان صاحب نظران در اين زمينه زير معيارهاي هر شاخص نيز در پنج طبقه مشخص شده است.

4 نتيجه گيري

با توجه به فرايند انجام مدل AHP با توجه به معيارها و زير معيارهاي انتخاب شده كه در قسمت هاي قبلي به تفصيل معرفي و مورد بحث قرارگرفت ، خروج نهايي مدل AHP به صورت نقشه به دست آمده كه مكانهاي بهينه براي احداث مراكزاقامتي مشخص شده است . با توجه به مكان هاي مشخص شده در نقشه هاي معيارها، يك طبقه بندي از مكان هاي مشخص شده براي احداث مراكز اقامتي ارائه گرديد كه اين طبقه بندي داراي پنج طيف بوده كه به صورت زير مشخص گرديده است:

الف  وضعيت كاملا مطلوب،

ب  وضعيت نسبتا مطلوب،

ج - وضعيت تا حدي مطلوب،

د  وضعيت تا حدي نامطلوب،

ه  وضعيت كاملا نامطلوب.

اين طيفها با تأسي به طيفهاي ليكرت در پنج وضعيت فوقالذكر ارائه گرديد تا دامنه تصميم گيري را در رابطه با مكانهاي انتخاب شده براي احداث مراكز اقامتي افزايش داده و بستر مناسبتري را براي تحليل فراهم آورد. در وضعيتهاي فوق الذكر هر يك تداعي گر وزني است كه به معيارهاي مورد استفاده داده شده است. فرايند وزندهي در وهله اول با ارجحيت ها یي كه كارشناسان خبره و متخصص اعلام نمودن در چارچوب پرسشنامه طراحي شده و برگرفته از امتيازدهي شاخص هاي از جدول طراحي شده توسط ساعتي مشخص گرديد و در مرحله 2 براي تحليل وزن نهايي معيارها و زير معيارها از طريق نرم افزار XPERT CHOICE اقدام گرديد و در مرحله بعد نتايج بهدست آمده از نرم افزار مربوطه در محيط GISدر تلفيق با نقشه هاي مراكز اقامتي موجود، خروجي هاي مورد نظر به دست آمد. نقشه زير نشان دهنده خروجي معيارهاي ذكر شده است.

نتايج به دست آمده با توجه به طيفها ي مطرح شده نشان ميدهد كه وضعيت كاملا مطلوب سطح شهر است كه بيشتر در محور سمت توسعه شهر مشهد و محدوده شمال غرب اين شهر قرار دارد. اين امر در واقع با آنچه كه در وضعيت موجود طرح ها ي فرداست در زمينه طرح جامع شهر مشهد و طرح توسعه و عمران جامع كلانشهر مشهد مشاهد ه ميشود داراي قابليت همپوشي بوده به گون ه اي كه توسعه شهري و فضاهاي لازم سمت توسعه شهر مهيا بوده و علاوه بر آن با شعاع هاي دسترسي با توجه به تراكم مراكز اقامتي در محدوده منطقه ثامن تراكم بالايي را دارا بوده و از نظر وجود مكان ها ي داراي قابليت داراي محدوديت است. علاوه بر آن، برخي از محدودههاي تعيين شده اين گزينه در اطراف مبادي ورودي كلانشهر مشهد قرار دارد.

 

در اين ميان محدود نسبتا محدود در برگيرنده مكانهاي است كه داراي قابليت احداث مراكز اقامتي بوده ولي از آنجا كه مناطقي مورد نظر مسكوني كم تراكم محسوب ميشود اين محدوده بيشتر در مبادي ورودي جنوب شهر و شمال شهر قرارداشته و از آنجا كه قابليت نسبتا مطلوبي دارد می تواند به عنوان مكان هاي احداث مراكز اقامتي قرار گيرد.

با توجه به پراكنش جغرافياي فضاهاي كاملا نامطلوب كه محدوده هاي شمال و جنوب غرب شهر را در هسته اوليه در بر ميگرفته در محور توسعه شهر نيز به هم ترتيب ديده مي شود. در واقع محدوده شمال و جنوب غرب شهر به عنوان منطقه وضعيت كاملا نامطلوب تلاقي ميشود. اين محدوده به هيچ وجه قابليت ايجاد مراكز اقامتي را دارا نيستند . در روند تحليل و تجزيه معيارها و زير معيارها در چارچوب مدل AHP و اعمال اين معيارها در مكان گزيني مراكز اقامتي در كلانشهر مشهد نتايج كلي به صورت يك نقشه خروجي ارائه شده است .

 

برمبناي نقشه نهايي مكا ن يابي مراكز اقامتي دركلانشهر مشهد، در قالب دو گزينه كاملا مناسب و قابل قبول ارائه گرديده است كه در محدوده مصوب كلانشهر مشهد مشخص شده اند. در اين راستا، مكان هاي كاملا مناسب كه به عنوان گزينه اصلي مكان يابي مراكز اقامتي محسوب مي شود درصد بالايي از آن مكان ها در سمت توسعه شهر مشهد پراكنده هستند. برخي از اين مكان ها در شمال غرب شهر مشهد وجود داشته و همچنين مكان ها ي در محدوده هاي مركز شهر و در شعاع نسبتا مناسبي از حرم قرار دارد.

در اين ميان گزينه مكانهاي قابل قبول نيز به عنوان نتيجه نهايي ارائه گرديد كه در واقع مكانهايي هستند كه هر چند صد در صد مطلوب و بهينه نبوده ولي با در نظر گرفتن برخي اصلاحات مي تواند به عنوان مكان مناسبي براي احداث و ايجاد مراكز اقامتي مدنظر قرار گيرد. مكانهاي قابل قبول بيشتر در نزديكي و محدوده مبادي ورودي شهر مشهد پراكنده بوده و از اين نظر مي تواند با مدل آشورث تطبيق يابد. ولي از آنجا كه گونه شناسي زيارت در شهر مشهد بر مبناي زيارت حرم مطهر و نزديكي به آن قرار دارد، دسترسي و نزديكي به حرم جزو پارامترهاي تأثيرگذار بوده و به همين علت مكانهاي انتخاب شده در اطراف مبادي ورودي در گزينه قابل قبول قرار گرفته است، بطوري كلي مكانهاي كاملا مطلوب براي احداث مراكز اقامتي در سطح مشهد در حدود 6/12 درصد و مكان هاي قابل قبول در حدود 5/8 درصد سطح شهر مشهد را در برمي گيرد.

بطوركلي محدوده هاي مشخص شده در قالب مكانيابي مراكز اقامتي در سطح شهر مشهد در قالب اين طرح، در دو گزينه كاملا مطلوب و قابل قبول شماي كلي از محدوده هاي بهينه را در راستاي احداث و ايجاد مراكز اقامتي در افق ها ي مورد نظر فراهم آورده است. در اين راستا تحليل اين مكان ها در رابطه با عوامل تاثيرگذار داخلي و خارجي نيز اهميت يافته است. از جمله مسائلي كه باعث افزايش تعداد متقاضيان هتل ها و مسافرخانه ها مي شود مي توان به افزايش چشمگير مسافران شهري و توسعه و رشد شهر نشيني و محدود شده خانواده ها به هسته هاي هر چه كوچكتر اشاره كرد. كه با توجه به ارتقاء سطح آگاهي ها ، اقامت در منزل بستگان بتدريج كاهش خواهد يافت، زيرا كه در زندگي شهرنشين محيط خانه كوچك شده و بالاخره مشغله ها ي زياد خانواده ها اقامت طويل المدت را به مسافران و زائران نخواهد داد، از اين جهت نياز به هتل ها وهتل آپارتمان ها و مهمانپذيرها و استفاده از امكانات شهري و عمومي، افزايش خواهد يافت.وقت شرعی هواشـناسـی
اوقات شرعی

لینک های مفید :

آمار بازدید :

  • آمار بازدید امروز : 302 نفر
  • آمار بازدید دیروز : 357 نفر
  • آمار بازدید کل : 122713 نفر
شمسی میلادی

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم
Online User